Försäljningsvillkor - INDY Sverige

Våra villkor

Försäljningsvillkor imnotdoneyet.se (INDY)

Allmänt

Köpvillkoren gäller från 2020-06-01

Köpvillkoren utgör tillsammans med din order, samt efterföljande orderbekräftelse, avtalsunderlag för ditt köp. Villkoren tillhandahålls enbart på svenska.

Köp av varor på imnotdoneyet.se får enbart genomföras av personer som fyllt 18 år.

Dessa villkor riktar sig till konsumenter som genomför distansköp på imnotdoneyet.se. Om köpet genomförs av ett företag kan andra villkor, överenskommelser eller svensk köplag komma att tillämpas (1990:931).

Distansförsäljning till konsumenter regleras bland annat i konsumentköplagen (1990:932) och distansavtalslagen (2005:59).

Avtal

Avtalet mellan köpare och säljare består av den information som säljaren lämnar om köpet i nätbutiken (inklusive bland annat information om varornas art, kvantitet, kvalitet, andra egenskaper, pris och leveransvillkor) och/eventuell direkt korrespondens mellan parterna (t.ex. e-post) samt dessa försäljningsvillkor.

I händelse av en konflikt mellan den information som säljaren har lämnat om köpet i orderflödet/nätbutiken, korrespondens mellan parterna och villkoren för försäljningen, ska information som ges i samband med köpet i orderflödet/webshoppen anses som gällande före försäljningsvillkoren. Under förutsättning att detta inte strider mot gällande lagstiftning.

 

1. Parter

Säljaren är Brightstar 20:20 (SWE) AB under varumärket INDY, organisationsnummer:  556187-6508. Köparen är den person som genomför beställningen.

Aktuella kontaktuppgifter till säljaren tillhandahålls via siten (imnotdoneyet.se) och i vår korrespondans med dig som köpare.

 

2. Beställning

När vi har mottagit din beställning bekräftar vi beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress som uppgivits vid beställningen. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan godta eller tacka nej till. Om du har beställt mer än en produkt kan det förekomma att du får produkterna i separata försändelser.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi eventuellt kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.

Om ett skriv- eller tryckfel av betydande omfattning har förekommit från säljarens sida i webbutiken, kan säljaren ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Det gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande. Vi förbehåller oss också rätten att avbryta din beställning, samt att inte upprätthålla våra kundgarantier till följd av force majeure. Detta gäller om det inte är möjligt att uppfylla villkoren i avtalet. Detta kan bero på extraordinära omständigheter och händelser som Brightstar 20:20 (SWE) AB (INDY) inte har kunnat förutse, som exemeplvis krig, extraordinära naturhändelser, brand, strejk och pandemier.

 

3. Betalning

När ett köp genomförs på imnotdoneyet.se så bearbetas betalningen via Collector Bank AB. Inga betalningsuppgifter bearbetas eller sparas av Brightstar 20:20 (SWE) AB.

Alla priser som anges i webshoppen inkluderar svensk moms. Information om de totala kostnaderna köparen ska betala, inklusive alla skatter och leveranskostnader (frakt, porto, fakturaavgift, förpackning etc.) presenteras i orderöversikten innan köparen slutför beställningen.

Säljaren förbehåller sig rätten att debitera för/ kräva betalning för varan från den tidpunkt då varan skickats från säljaren till köparen. Om köparen använder ett kredit- eller betalkort vid betalning kan säljaren välja att reservera inköpspriset på kortet vid ordertillfället.

Om ditt köp genomförs med ett kreditkort så om fattas ditt köp av konsumentkreditlagen (2010:1846).

Collector Checkout
I samarbete med Collector Bank AB erbjuder säljaren betalning via Collector Checkout. Collector Checkout samlar alla de viktigaste betalningssätt i en lösning – köparen väljer mellan:

  1. Kortbetalning (VISA eller MasterCard)
  2. Swish
  3. Faktura
  4. Delbetalning

Vid delbetalning får köparen varorna levererade före det att betalning har skett. Förfallodagen kan variera och anges på fakturan som skickas till köparen. Leveranssätt samt eventuella avgifter visas i kassan innan köpet bekräftas. Fakturan skickas via e-post och förfaller efter 14 dagar. Du kan välja att betala hela beloppet direkt eller dela upp betalningen i mindre delar.

För att kunna nyttja betalningssätten Faktura eller delbetalning måste först en kreditkontroll genomföras. Vid försenad eller missad betalning kan det tillkomma ytterligare räntekostnader utöver förseningsavgift(er).

 

4. Avbeställning innan varan skickats

Under förutsättning att din beställning ännu inte hunnit att behandlas (försändelsen är packad och/eller levererad) kan du ändra eller ta bort din beställning genom att kontakta vår kundtjänst. Om du betalat försändelsen i förskott (t.ex. via VISA/MasterCard), kommer vi att återbetala det belopp som betalats inom 14 dagar.

 

5. Ångerrätt

En köpare har rätt att ångra sitt köp av en vara i enlighet med bestämmelserna i Distansavtalslagen (2005:59). Ångerrätten innebär att köparen kan returnera varan till säljaren utan att uppge en anledning. Köparen måste meddela säljaren om avsikten att nyttja ångerrätten inom 14 dagar från det att varan har mottagits.

Meddelandet från köparen till säljaren om avsikten att nyttja ångerrätten bör ske skriftligt av dokumentationsskäl. Innan en vara returneras ska en bekräftelse mottas från säljaren med instruktioner om hur returen skall genomföras.

Köparen skall utan onödigt dröjsmål, och senast 7 dagar från anmälan efter det att ångerrätten beviljats, skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till säljaren, om säljaren inte har erbjudit sig att arrangera upphämtning av varorna.

Om köparen på eget initiativ valt en annan typ av fraktsätt än det som säljaren erbjudit, ska säljaren inte betala de extra kostnader som detta medfört.

Återbetalning skall ske utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar från det att säljaren mottagit varan från köparen. Om inte annat uttryckligen överenskommits med köparen, skall återbetalningen göras med samma betalningsmedel som används av köparen. Köparen skall inte betala någon avgift till följd av återbetalningen.

Köparen skall stå för kostnaden för att returnera varorna om ångerrätten används om inte annat är överenskommet.

Köparen har rätt att undersöka produkten innan han eller hon ångrar köpet. Varan måste fortfarande kunna returneras till säljaren i oförändrat skick och kvantitet som den var när köparen fick den. Säljaren har rätt att kräva att köparen ersätter värdeminskningen till följd av köparens hantering av varan.

Köparen ska skicka tillbaka varan till säljaren i sin originalförpackning med alla eventuellt medföljande tillbehör.

 

6. Leverans & transport

Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. Vi bär risken för produkterna tills de levererats till dig, det vill säga när du har fått produkterna i din besittning. Vid hemleverans bör du tänka på att du själv har ansvar för att ta in produkterna i bostaden och att du måste vara på plats för att ta emot varorna. Vi kan kräva legitimation innan vi överlämnar varorna.

Om du har beställt mer än en produkt kan det hända att du får produkterna i separata försändelser.Vi levererar endast till adresser i Sverige.

Våra lager ändras kontinuerligt. Därför kan situationer där varor sålt slut komma att uppstå. Vid dessa eventuella tillfällen kommer vi att kontakta dig för att informera om de möjligheter vi har att ordna leverans till dig.

Avgift för ej uthämtade varor

Om köparen inte hämtar upp en beställd vara, kan säljaren komma att debitera köparen en hanteringsavgift på 500 kr. Avgiften täcker säljarens kostnader för att återleverera  varan till säljare.

 

7. Reklamation

När köparen mottagit varan rekommenderar vi att denne så snart som möjligt undersöker om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om produkterna har blivit skadade under transporten eller om produkterna annars har fel eller brister. Om varan inte matchar orderbekräftelsen eller om varan har defekter, uppmanas köparen att snarast meddela säljaren detta.

Om produkterna har fel eller brister kan du beroende på omständigheterna kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs. Köparen kan kräva omleverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister hos produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid minst två månaders reklamationstid. Vi rekommenderar av bevisskäl att du skickar in reklamationen till oss skriftligen. Rätten att reklamera gäller i tre år efter att du tog emot produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

 

8. Garanti

I tillägg till reklamationsrätten lämnar vi två års garanti, undantaget förbrukningsartiklar, ex. batterier, som har 6 månaders garanti från leveranstillfället. För att ett batteri ska bedömmas vara i behov av utbyte under de första 6 månaderna skall batteriets mätbara procentuella uppfyllnad understiga 80 %. Fel som uppkommer under garantitiden anses vara ursprungliga, så till vida att inget annat kan göras sannolikt. Garantin omfattar fel som förelåg vid försäljningstillfället och därmed inte fel som är hänförliga till någon yttre åverkan, ex. fukt-, tapp- eller stötskador.

Garantin utges personligen till den ursprungliga köparen och kan ej överlåtas till annan part.

 

9. Service och reparation

Om din vara är i behov av service ber vi dig att besöka imnotdoneyet.se för att ta del av den senaste rutinen kring detta.

Vid godkänt garanti- eller reklamationsärende tillkommer inga extra kostnader för dig. Om din vara bedömms att ha utsatts för en skada så kommer du att erbjudas att reparation mot kostnad.

Användarhandbok

En detaljerad bruksanvisning ingår inte i produkterna. Om du vill ha detta, vänligen kontakta vår kundtjänst och vi kommer att skicka den som en bilaga via e-post.

 

10. Personuppgifter

Om inte köparen samtycker till något annat, får säljaren endast samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter ska endast lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren att slutföra avtalet med köparen, eller i vid tillfällen som gällande lagstiftning kräver det. Säljaren får endast ta ut köparens personnummer om det finns ett faktiskt behov av säker identifiering och sådan insamling/inhämtning krävs.

Om säljaren vill använda köparens personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att skicka köparen reklam eller information utöver vad som är nödvändigt för att slutföra avtalet, måste säljaren få köparens samtycke vid ingåendet av avtalet. Säljaren är skyldig att förse köparen med information om vad personuppgifterna kommer att användas till och om vem som ska använda personuppgifterna. Köparens samtycke måste vara frivilligt och ges genom en aktiv åtgärd, till exempel vid kryssrutan.

Köparen kan när som helst kontakta säljaren, till exempel via e-post eller telefon om denne har frågor om säljarens användning av personuppgifter eller om han eller hon vill att säljaren ska radera eller ändra personuppgifterna.

Vänligen ta del av vår fullständiga integritets och personuppgiftspolicy här.

 

11. Cookies

Vår webbutik innehåller så kallade cookies. Du kan titta runt i webbutiken utan cookies, men du kan inte handla. Vi använder cookies för att hantera innehållet i din kundvagn. Det är en textfil som lagras på datorn. Vi lagrar även information om du har valt att visa kategorisidorna med eller utan bilder. Om din webbläsare eller brandvägg är inställd för att förhindra lagring av cookies kan webbplatsen sluta fungera eller så kan du ha svårt att genomföra ett köp.

 

12. Om vi inte kommer överens

Köparen kan med fördel vända sig till sin kommuns konsumentvägledare för att få råd och stöd vid en eventuell konflikt.

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se eller post:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Brightstar 20:20 (SWE) AB under varumärket INDY och den urspungliga köparen av varan. Alla tvister ska lösas enligt svensk lagstiftning.

INDY åtar sig att följa utslag från allmänna reklamationsnämnden.